Naši poradci

PORADENSTVÍ pro neformÁLNí pečovatele a pomáhající pracovníky

Mgr. Martina Mossóczy

Ředitelka Totum z. s., působí v sociálních službách od r. 1996. Studovala sociologii na FF MU v Brně a sociální a charitativní práci na HTF UK v Praze. V průběhu své praxe se věnovala především přímé sociální práci se seniory a osobami ohroženými sociálním vyloučením, dospělými i dětmi. V letech 2005 – 2012 pracovala jako koordinátorka sociálních služeb ve Farní charitě Beroun (organizace poskytuje 12 sociálních služeb). Několik let vedla motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnané, má osobní zkušenost s péčí o osobu blízkou. V Totum  z. s. ji můžete potkat také jako poradkyni nebo lektorku.

Mgr. Šárka Pumprová

Absolventka HTF Univerzity Karlovy, obor Sociální práce. V roce 2014 pracovala jako sociální pracovnice v jedné z pražských farních charit, kde měla na starosti vedení projektu Podpora pečujících osob. Projekt byl zaměřen na vzdělávání pečujících osob, individuální psychologickou podporu a pořádání podpůrných skupin. V roce 2015 krátce působila jako koordinátorka v projektu zaměřeném na děti opouštějící dětské domovy. Ve stejném roce absolvovala akreditovaný kurz Lektor dalšího vzdělávání a věnovala se lektorské činnosti v rekvalifikačních kurzech pro Úřady práce. Od srpna roku 2015 do února 2016 působila také jako koordinátorka v projektu Integrace paliativní péče do domova pro seniory v Praze. Nyní je na rodičovské dovolené a v Totum z.s. vede poradnu pro rodinné pečující.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Gabriela Bauer, DiS.

Psycholožka, je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie a Vyšší odborné školy sociálně právní, obor Sociální práce. V r. 2017 ukončila výcvik v Integrativní psychoterapii. Od roku 2003 pracuje ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, kde získala zkušenosti z oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Od r. 2014 působí rovněž jako  poradenský psycholog pro uchazeče o zaměstnání v Desetsil, o. s.  Zajímá se o relaxační techniky, pohybové meditace a práci s imaginací při zvládání náročných životních situací. Při práci s klientem využívá individuální přístup a techniky z různých terapeutických směrů.

Mgr. Romana Dzurošková

Psycholožka, absolventka Univerzity Palackého, obor Psychologie. Je frekventantkou dlouhodobého výcviku v logoterapii a existenciální analýze, absolvovala kompletní kurz krizové intervence. V roce 2014 pracovala pro společnost Hewer jako osobní asistentka, kde nabyla zkušenosti v přímé práci se seniory a osoby se zdravotním postižením. Nyní pracuje jako poradenská psycholožka v Domově pro seniory Háje, kde se věnuje jak seniorům využívajícím služby zařízení, tak pečujícím rodinám. V poradenské práci využívá individuální přístup, principy existenciální analýzy a čerpá ze svých zkušeností z přímé práce s klientem. V Totum z. s. se příležitostně věnuje poradenství a lektorské činnosti.

PASTORAČNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Josef Bartošek

Na přechodnou dobu, než kolega o sobě něco napíše, si o něm lze přečíst zde.

Externí spolupracovníci, lektoři a odborní konzultanti

V oblasti psychologie

Mgr. Jana Hrunková

Psycholožka, je absolventkou jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií  (PVŠPS). Absolvovala akreditovaný psychoterapeutický výcvik typu SUR, komplexní vzdělání v komunitní skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru a výcvik v kompletní krizové intervenci. Je členkou České daseinsanalytické společnosti a přednáší daseinsanalýzu v rámci bakalářských programů na PVŠPS. Nyní je na rodičovské dovolené, provozuje vlastní psychologickou praxi a s Totum z. s. příležitostně spolupracuje jako konzultantaka a lektorka.

PhDr. Babette Tolarová

Klinická psycholožka s 27letou praxí v oboru, vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 1992 - 1998 absolvovala kompletní psychoanalytický výcvik, je členkou České psychoanalytické společnosti, Českomoravské psychologické společnosti a Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Od r. 1993 provozuje privátní praxi v Praze. Je jednou ze zakládajících členek Totum z. s., od r. 2016 je čestnou členkou organizace a spolupracuje s ní příležitostně jako konzultantka.

V oblasti zdravotnictví

MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.

Odborná asistentka na katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK, kde od r. 2001 vyučuje předměty zaměřené na problematiku seniorů a osob se zdravotním postižením v sociální práci. Externě  působí na katedře sociální práce FF UK. Po složení atestace ze všeobecného lékařství (1994) pracovala jako lékařka v ambulantních zařízeních. V rámci postgraduálního studia na 1. LF UK v Praze (2006 – 2012) se věnovala problematice smysluplnosti života ve stáří. Má dlouholeté zkušenosti s péčí o osobu blízkou.Je autorkou či spoluautorkou řady odborných článků a publikací. 

Magdalena Turchichová

Zdravotní sestra s vice než 30ti letou praxí v oboru. Působila na dětském resuscitačním oddělení FN Motole a na Klinice nukleární mediciny. Od r. 2007 vede interaktivní kurzy první pomoci. Má dlouholetou zkušenost z ordinací praktických lékařů, kde byla součástí její práce návštěvní služba u nemocných v rodinách. Několik let pracovala v domácí zdravotní péči. Její práce spočívala v ošetřování nemocných v domácím prostředí a edukaci rodiny v ošetřování dlouhodobě nemocného člena rodiny, případně v její podpoře při hledání odborné či jiné pomoci s problémy plynoucími z dlouhodobé péče o nemocné a seniory. V současné době pracuje na Oddělení paliativní péče.

V oblasti sociální práce

Mgr. Anežka Šedová

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na FF UK v Praze.  Zkušenosti získávala při práci v azylových domech, v občanské poradně, jako lektorka motivačních programů a jako odborná poradkyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V současné době je na rodičovské dovolené.  Zabývá se problematikou kvality sociálních služeb – absolvovala kurz psaní SQSS a následně působila jako průvodce v zavádění standardů kvality do praxe sociálních služeb. Je členkou Výkonného výboru Totum z. s.

EXPERTI/ LEKTOŘI Z DALŠÍCH OBLASTÍ

Totum z.s. další lektory a specialisty aktuálně hledá.